Historie

ŠKOLSTVÍ VE ZBYTINÁCH

Vyučování dětí ve Zbytinách předcházelo první písemnou zprávu o existenci místního kantora Ondřeje Hausera a o výstavbě 1732. S nárůstem obyvatelstva se zvyšoval i počet žáků a potřeba rozsáhlejší přestavby školy v roce 1880. Od roku 1732 do roku 1936 se ve škole s německým vyučovacím jazykem vystřídalo 10 učitelů. Ve čtyřicátých letech 20. století měla škola čtyři třídy.

V roce 1936 byla souběžně otevřena do roku 1938 škola česká, kterou navštěvovalo 22 dětí.

Během druhé Světové války měla škola 4 třídy. Do školy měšťanské jezdily děti do Volar nebo do Prachatic. V listopadu 1945 bylo zahájeno učitelem Antonínem Říhou vyučování v českém jazyce pro 21 žáků z českých, smíšených a německých rodin. V následujících 35 letech se průměrný počet školních dětí pohyboval od 28 do 67. Od roku 1949 začali žáci šestého a vyšších ročníků dojíždět na střední školu do Prachatic a žáci ve Zbytinách zůstali ve dvou třídách.

Ze třech učitelů a 12 učitelek od roku 1945 do současnosti působili ve škole nejdéle (35 let) manželé Josef a Růžena Chaloupkovi, kteří se po vzoru svých českých a německých předchůdců významně podíleli na kulturním a společenském rozvoji obce. Na velkém počtu střídajících se učitelů ve školách na Zbytinsku se odráží nesmírná složitost výchovného a vzdělávacího procesu v době poválečné a za komunistického režimu. Děti reemigrantů mluvili často jazykem slovenským, jejich docházka ze samot a osad do školy byla narušená vysokým výskytem infekčních chorob, děti musely pomáhat v zemědělství a lesnictví doma i na školních brigádách a při sběru druhotných surovin. Přesto se učitelům dařilo podchytit zájem dětí o kroužky ručních prací, leteckého modelování, sportovní, mladých požárníků, včelařský a střelecký. Technickému vybavení školy se od 70. let věnovala zvýšená pozornost. V roce 1961 byla provedena generální oprava školy včetně zřízení tělocvičny a hřiště. O zájmu obce udržet standard školy na úrovni technickému a společenskému rozvoji svědčí rozsáhlé rekonstrukce v letech 1986- 1989, která zahrnovala jídelnu, kuchyni a vlastní provoz školy. Děti z Blažejovic, Zbytin a Arnoštova dojížděly do školy do Křišťanova. Na rozdíl od většiny malých škol na Šumavě nebyla škola ve Zbytinách zrušena. Pro děti do 12 let byla zachována (částečně v režii obce) dvoutřídka se dvěma učitelkami.

V současné škole se daří vytvářet rodinné prostředí a současně využívat vysoké úrovně technického vybavení školy včetně moderní výpočetní techniky a dalších pomůcek pro výuku jazyků, výtvarnou výchovu, pro uspokojení zájmu o sport a poznání okolního přírodního prostředí.